zoom

Aktualitet

Gjykatat “të mbytura” me dosje, një gjyqtar tek e Larta ka mesatarisht 2084 çështje

Raporti përmbledhës i sistemit gjyqësor në vend për vitin 2023 nga Këshilli i Lartë Gjyqësor del në përfundim se gjykatat pavarësisht përpjekjeve për të shqyrtuar në kohë çështjet, janë të “mbytura” nga akumulimet e viteve të mëparshme.

Duke u ndalur në disa prej gjykatave në vend raporti nxjerr disa konstatime ku shihet qartë se do të duhet kohë e gjatë për të kapur ritmin. Konkretisht për Gjykatën e Lartë raporti vëren se e ka filluar vitin 2023 me një total prej 31,827 çështjesh në pritje të gjykimit.

Kjo e fundit ka funksionuar me 86% të gjyqtarëve dhe 81% të administratës gjyqësore të parashikuar në organikë.

“ Gjatë vitit 2023 në Gjykatën e Lartë janë regjistruar 2,145 çështje të reja. Çdo gjyqtar ka mesatarisht 2084 çështje në ngarkim dhe gjatë 2023 ka arritur të gjykojë 486 çështje secili.

Gjatë vitit raportues Gjykata e Lartë ka arritur të: evadojë 7914 çështje civile, administrative dhe penale; të vijojë me trendin rritës të normës së likuidimit të çështjeve civile dhe administrative dhe të kalojë pragun me 100% për të tria kategoritë. Të mbyll vitin 2023 me një stok të reduktuar me 18 %. Në 1 janar 2024, në Gjykatën e Lartë presin të shqyrtohen 26,058 çështje (backlog-u i vitit 2023)” thuhet në raport.

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Raporti vlerëson se një tjetër institucion i marrë në analizë është Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJPAKKO) që ka filluar vitin 2023 me një backlog (të akumuluara)prej 34 çështjesh në pritje të gjykimit.

“Gjatë vitit 2023 janë regjistruar 297 çështje të reja, (17 çështje më pak, krahasuar me vitin 2022). Duke funksionuar me 91% të gjyqtarëve dhe me ngarkesë më të lartë të çështjeve në krahasim me vitin 2022, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionit dhe Krimin e Organizuar (GJPAKKO) ka arritur të përmirësojë performancën e saj, krahasuar me vitin paraardhës.

GJPAKKO gjatë vitit 2023 ka:

– Mundësuar një nivel stoku të ulët të çështjeve të mbartura (11 % e ngarkesës totale);

– ulur me 22% rendimentin mesatar për gjyqtar si pasojë e rritjes së numrit të gjyqtarëve;

– realizuar një normë pozitive të likuidimit të çështjeve në masën 103.3%;

– mbajtur një kohëzgjatje mesatare për likuidimin e çështjeve në masën 30.7 ditë.

GJPAKKO do të fillojë vitin 2024 me 25 çështje të mbartura nga viti

Paraardhës” zbardh raporti.

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kjo gjykatë e ka nisur punën në janar 2023 me 152 çështje në pritje të gjykimit (backlog), 29 çështje më pak krahasuar me backlog-un në fillim të vitit 2022. Në gjykatë janë regjistruar 2059 çështje të reja, 716 ose 25% çështje më shumë krahasuar me vitin paraardhës. Rritja e numrit efektiv të gjyqtarëve në vitin 2023, në krahasim me vitin paraardhës ka sjellë rritjen e tërësisë së treguesve të efiçencës në gjykatë:

– ngarkesa mesatare për gjyqtar (WR) është 325 çështje;

– rendimenti mesatar për gjyqtar (ER) është 311 çështje;

– norma e likuidimit të çështjeve (CR) është 100.9 %;

– koha mesatare e nevojshme deri në zgjidhjen e një çështjeje (DT) e

përgjithshme është 16 ditë.

 Në fund të vitit raportues, në këtë gjykatë mbeten në pritje për t’u shqyrtuar 126 çështje”

Gjykata e Apelit

“Backlog-u total në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm ka arritur vlerën 37,662 çështje, 20.1 % më tepër krahasuar me vitin 2022. Gjatë vitit raportues, janë regjistruar 14,507 çështje të reja (331 çështje më shumë se në vitin 2022). Ngarkesa mesatare për gjyqtar (treguesi ËR) krahasuar me një vit më parë është rritur me 56%. Treguesit e efiçencës gjatë vitit 2023: Rendimenti i gjyqtarëve të apelit është rritur me 8.2 %. Në vitin 2023 mbeten për t’u shqyrtuar 37,662 çështje në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm” vlerëson raporti./ Monitor